โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เครือข่ายที่ 11 อำเภอชะอวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย
สพป.สตูล จับ มือ ตำรวจ ขจัดยาเสพติดประชากรวัยเรียน
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2561 สพฐ.เกมส์
โรงเรียนบ้านโตนปาหนันรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จาก ศน.จิรัชฎา ลิมานิ