เชิญชวนบวชเฉลิมพระเกียรติฯ
รร.บ้านกาแบง จัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
สพป.สตูล งานใหญ่ เตรียมลงนาม สนง.ลส.สตูลกับ สนง.ลส.รัฐเปอร์ลิส
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการการศึกษาทางเลือก
สำนักงานลูกเสือจังหวัดสตูลลงนามบันทึกความร่วมมือกิจกรรมด้านลูกเสือกับสำนักงานลูกเสือรัฐซาบ๊ะห์ ประเทศมาเลเซีย
ครู นร.รร.บ้านวังพระเคียน ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. 24 มี.ค. 2562
นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายยาว เดินรณรงค์ เชิญชวนชาวบ้านออกใช้สิทธิเลือกตั้ง
โรงเรียนบ้านกาแบงเดินรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เด็กสตูลร่วมปลุกชาวบ้านใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ร้อยละ 80
โรงเรียนบ้านโตนปาหนันจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
นักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม รณรงค์การเลือกตัั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สพป.สตูลน้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำ รร.บ้านเกาะอาดังสะอาดสวยงามจุดขายท่องเที่ยวโลก
โรงเรียนอนุบาลละงู จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สามัญ ยุวกาชาดและลูกเสือต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านวังปริง จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือบูรณาการ สานวินัยและทักษะชีวิต
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 สร้างทักษะชีวิต ลูกเสือ เนตรนารี
โรงเรียนบ้านกาเนะ จัดกิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง
นายบัญญัติ รักศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม มอบเกียรติบัตรให้กับครู และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคใต้
สพป.สตุล เชิญชวนงดใช้โฟมและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง