โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย
7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120
กิจกรรมมอบทุนให้กับเด็กกำพร้า และยากจนโรงเรียนบ้านวังปริง
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
สัปดาห์แห่งการเยี่ยมบ้าน
โรงเรียนบ้านขอนคลาน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3ต้อนรับคณะติดตามจาก สพฐ.เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
Classroom meeting พบปะหารือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ต้อนรับเปิดเทอมใหม่โรงเรียนบ้านดาหลำ
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิด ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เชิญชวนบวชเฉลิมพระเกียรติฯ
สพป.สตูล งานใหญ่ เตรียมลงนาม สนง.ลส.สตูลกับ สนง.ลส.รัฐเปอร์ลิส
สำนักงานลูกเสือจังหวัดสตูลลงนามบันทึกความร่วมมือกิจกรรมด้านลูกเสือกับสำนักงานลูกเสือรัฐซาบ๊ะห์ ประเทศมาเลเซีย
เด็กสตูลร่วมปลุกชาวบ้านใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ร้อยละ 80
โรงเรียนบ้านโตนปาหนันจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
นักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม รณรงค์การเลือกตัั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สพป.สตูลน้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำ รร.บ้านเกาะอาดังสะอาดสวยงามจุดขายท่องเที่ยวโลก
โรงเรียนอนุบาลละงู จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สามัญ ยุวกาชาดและลูกเสือต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านวังปริง จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือบูรณาการ สานวินัยและทักษะชีวิต
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 สร้างทักษะชีวิต ลูกเสือ เนตรนารี
โรงเรียนบ้านกาเนะ จัดกิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง
นายบัญญัติ รักศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม มอบเกียรติบัตรให้กับครู และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคใต้
สพป.สตุล เชิญชวนงดใช้โฟมและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง