Big Data ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียน ประวัติผู้เรียนและบุคลากร       
       

ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียน
ประวัติผู้เรียนและบุคลากร

1. เข้าหน้าเว็บ https://da.moe.go.th/static/edc.html

2. สมัครสมาชิก - เข้าสู่ระบบ  

คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ใช้งานระบบเพื่อบันทึกประวัติทะเบียนครู(User Manual) https://edc.moe.go.th/landing/View/Manual/TeacherRegistrationGuide.pdf

วิธีการลงทะเบียน https://youtu.be/-3oWq1Tl3kU

 

วันที่ 05 พ.ย. 62 ผู้อ่าน 1550 คน