เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ      
       

              ด้วย นายธีรวุฒิ   เพชรวิโรจน์  ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านราวปลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มีความประสงค์ที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง “รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องพระพุทธศาสนา สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านราวปลา อำเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล”  เพื่อประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาหาความรู้ และนำไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

รายชื่อไฟล์แนบ
วันที่ 31 ม.ค. 62 ผู้อ่าน 149 คน