การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล       
       

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.   เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล”

1. ที่มา
         ในสถานการณ์ปัจจุบันผู้บริหารจะต้องเลือกใช้นวัตกรรมดิจิทัลที่มีความหลากหลายอย่างมหาศาล มาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการ เพื่อพลิกบทบาทขององค์กรให้ทันสถานการณ์ในยุคที่ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีที่พลิกผัน (Disruptive Technology) การเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยศักยภาพ ในการนำองค์กรของผู้บริหาร ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ต้องมีวิสัยทัศน์ในการมองไปข้างหน้าด้วยการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ Blockchain, Big Data (Data Analytics) 
และ Internet of Things (IoT) เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อเครือข่าย การมีข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้เกิดความร่วมมือรูปแบบใหม่ๆ ในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทำให้เกิดการพัฒนาที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 และระบบราชการ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         กระแสของนวัตกรรมดิจิทัลในส่วนของ Internet of Things และ Big Data นับเป็นประเด็นสำคัญในโลกเทคโนโลยีที่หลายคนพูดถึงกันมากเป็นพิเศษในปัจจุบัน  อันเนื่องมาจากการผสมผสานของเทคโนโลยีดังกล่าวทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย อาทิ การพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่เพื่อการใช้งานใหม่ๆ ดังนั้น การจัดการข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ คือ หัวใจสำคัญหลักในการควบคุมและใช้งาน Internet of Things ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้น Blockchainยังมีส่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการของรัฐและผู้รับบริการได้รับบริการให้รวดเร็วมากขึ้น รวมถึงสร้างความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลอีกด้วย
         ดังนั้น สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาความรู้ ความสามารถของส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องนวัตกรรมดิจิทัล  เพื่อให้เกิดประโยชน์ดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร “พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล” ขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 
       1)  เพื่อสร้างความเข้าใจและยกระดับความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ นวัตกรรมดิจิทัล อาทิ Blockchain, Big Data (Data Analytics) และ IoT ในบริบทของภาครัฐภายใต้ทิศทางตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 และระบบราชการ 4.0 
          2)  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไข และการปรับรูปแบบการทำงานขององค์กรที่เป็นไปได้ในการผนวกผลจากนวัตกรรมดิจิทัล ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมต่อถึงกัน 
          3)  เพื่อสร้างทักษะการคิดเชิงระบบ และการทดลองกระบวนการนวัตกรรมดิจิทัลในภาครัฐ
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 
         1) บุคลากรภาครัฐที่รับผิดชอบการพัฒนาองค์การเพื่อยกระดับสู่การเป็นองค์การ 4.0 
         2) บุคลากรภาครัฐที่รับผิดชอบด้านบริหารจัดการข้อมูลองค์การ
         3) ผู้สนใจและผู้ทำหน้าที่ Change Agent
 
4. ระยะเวลาและสถานที่ในการศึกษาอบรม
 
          รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2562 
          รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2562
 
5. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร
          ประกอบด้วย 5 หัวข้อวิชา ดังนี้
 
          1. Blockchain: นวัตกรรมดิจิทัลกับการพลิกบทบาทภาครัฐเพื่อการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ : กรณีศึกษาในประเทศไทย 
              โดย นายสัญญา เศรษฐพิทยากุล 
 
          2. พิมพ์เขียวองค์กร 4.0 สู่การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลที่ยั่งยืน
              โดย นายดนัยรัตน์ ธนบดีธรรมจารี 
 
          3. ตัดสินใจอย่างไรให้โดนใจประชาชน : การใช้นวัตกรรมดิจิทัลในการแบ่งปันข้อมูลเพื่อสร้างประเทศไทย 4.0 อย่างมีส่วนร่วม    
              โดย ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์
 
         4. การประยุกต์ใช้ Data Analytics ใน Big Data สำหรับภาครัฐเพื่อสร้างนวัตกรรมในการบริการประชาชน
             โดย นายวิชัย สุหฤทดำรง 
 
         5. ทดลองสร้างรูปแบบนวัตกรรมภาครัฐด้วยแนวคิดแบบ Design Thinking
             โดย นายกล้า จิระสานต์/ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์
 
6. สถานที่จัดอบรม
           โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
 
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ                    
           สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. 
 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
         1) องค์การมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล 
         2) บุคลากรภาครัฐสามารถริเริ่มกระบวนการข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริหารองค์กรของตนได้
         3) องค์กรสามารถวิเคราะห์เบื้องต้นถึงความพร้อมขององค์กรในการวิเคราะห์ข้อมูลของ Big Data Blockchain และ IoT ได้ 
         4) ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถสร้างเครือข่าย และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมซึ่งมาจากต่างหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการร่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต
 
9.  ค่าลงทะเบียน
        ท่านละ 9,500 บาท
 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้น ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมวิชาการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนและกระเป๋าใส่เอกสาร ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศึกษาอบรมและค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
10.  ช่องทางการสมัคร          
       ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนหลักสูตรได้ โดยส่งใบลงทะเบียน (ตามแนบ) ไปที่ 
                      โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “พลิกบทบาทภาครัฐ
                      สู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล”
                      สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
                      ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
                      เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี 
                      ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
                      หมายเลขโทรศัพท์  0 2141 9021 และ 0 2141 8998    
                      หมายเลขโทรสาร  0 2143 7909 
                      E-mail: digitalinno@igpthai.org 
       ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวปาริชาติ คมขำ และนายพูนศักดิ์ แผลงศร โทร. 09 5485 4059, 09 5045 1195NEW   
 
11. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
          ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
                 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)
                 ชื่อบัญชี : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
                 เลขที่บัญชี : 955-0-09554-1 
                 ***โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง*** 
หมายเหตุ  เมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน โดยระบุผู้เข้ารับการฝึกอบรมและหน่วยงาน มายังโทรสารหมายเลข 0 2143 7909 หรือ Email: digitalinno@igpthai.org ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2141 9021 และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ นางสาวปาริชาติ คมขำ และนายพูนศักดิ์ แผลงศร โทร. 09 5485 4059, 09 5045 1195
วันที่ 02 ม.ค. 62 ผู้อ่าน 104 คน