หน้าหลัก
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
รายงานผลการจัดการศึกษา
ประกาศเจตจำนงสุจริต
นโยบายการสร้างคุณธรรมฯ
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ข้อมูลสารสนเทศ
ติดต่อทางโทรศัพท์
ผลการสอบ O-net
ผลการสอบ NT
คู่มือการให้บริการประชาชน
การจัดการข้อร้องเรียน
ข่าว ปชส. การขึ้นบัญชี
คู่มือติดต่อราชการ
แผนปฏิบัติการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 

               ด้วย นายอับดุลอาซีร์ ยาหมาย ตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ อำเภอละงู จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ ปีการศึกษา 2560

 

ชื่อผลงาน      :      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ของ         

                             นักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยงละไน้  ปีการศึกษา 2560

ผู้ประเมิน      :       นายอับดุลอาซีร์  ยาหมาย

หน่วยงาน      :      โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ปีที่รายงาน    :      ปีการศึกษา 2560

 

                                บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

  

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยงละไน้  ปีการศึกษา 2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ประเมินด้านกระบวนการ และประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย คุณภาพการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พฤติกรรมการสอนของครูโดยส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและในท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน ประชากรครู ปีการศึกษา 2560  จำนวน 6 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 จำนวน 29 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับระหว่าง 0.840 – 0.921 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows Version 22 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

 

 

ผลการประเมิน

  1.  ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ด้านความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและด้านความเป็นไปได้ของโครงการ ก่อนดำเนินโครงการ โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ที่ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  (m = 4.60 , s= .46) และกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.66 , S.D. = .45)

                   2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของครู โดยประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านความพร้อมของบุคลากร ด้านความเพียงพอของงบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์และอาคารสถานที่ และด้านการบริหารจัดการ ก่อนดำเนินโครงการ โดยภาพรวม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (m = 4.35 , s = .31)

                   3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง โดยประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการดำเนินงาน ด้านการดำเนินการจัดกิจกรรม ด้านการติดตามและประเมินผล และด้านการนำผลไปปรับปรุงพัฒนาระหว่างดำเนินการ โดยภาพรวมทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมิน พบว่า ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ที่ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.68 , S.D. = .23) กลุ่มครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (m = 4.73 , s = .32) และกลุ่มผู้ปกครอง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.67 , S.D. = .23)

                   4.  ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ ปีการศึกษา 2560 หลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยภาพรวมได้คะแนนรวมเฉลี่ย 60 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

                4.1 ด้านคุณภาพการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยการสอบถามนักเรียน ครู และผู้ปกครองทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรียน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.70 , S.D. = .27) กลุ่มครู มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (m =  4.54 , s = .28) และกลุ่มผู้ปกครอง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.75 , S.D. = .21)

                4.2 ด้านพฤติกรรมการสอนของครูโดยส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน และในท้องถิ่น โดยการสอบถามนักเรียนและครู ทั้ง 2 กลุ่มผู้ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรียน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.64 , S.D. = .20) และกลุ่มครู มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (m = 4.67 , s = .11)

                4.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ ปีการศึกษา 2560 โดยการสอบถามนักเรียน ครูและผู้ปกครอง โดยภาพรวม พบว่า ทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรียน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.61 , S.D. = .25) กลุ่มครู มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (m = 4.39 , s = .14) และกลุ่มผู้ปกครอง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (= 4.49 , S.D. = .20)

                4.4 ด้านความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ ปีการศึกษา 2560 โดยการสอบถามนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรียน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (= 4.51 , S.D. = .16) กลุ่มครู มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (m= 4.53 , s = .29) กลุ่มผู้ปกครอง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (= 4.67 , S.D. = .23) และกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (= 4.54 , S.D = .24)

สรุปภาพรวมทั้ง  4  ด้าน  ค่าน้ำหนักร้อยละ 100 ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด                     ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 100  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

 

ข้อเสนอแนะ

 

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

           1.  ด้านสภาพแวดล้อม ควรนำผลการประเมินโครงการไปสร้างความตระหนักให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนให้เห็นความสำคัญของโครงการ การสำรวจความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการอย่างมีระบบ ให้มีการศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียน การวางรูปแบบกิจกรรมและวิธีดำเนินการให้เกิดผลได้จริง มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และประชาสัมพันธ์ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกับทุกฝ่าย

  2.  ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ควรมีการวางแผนด้านงบประมาณให้รอบคอบ และมีความเพียงพอต่อการดำเนินโครงการ ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนา และปรับปรุงให้เพียงพอและเหมาะสม ตามความต้องการของนักเรียนและครูผู้สอน

   3.   ด้านกระบวนการ ควรให้ความสำคัญกับแผนการประเมินโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม สร้างความตระหนักและความรับผิดชอบในการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินโครงการ ให้มีการวางแผนสร้างและพัฒนาเครื่องมือติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรยืดหยุ่นเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะเพิ่มมากขึ้น จัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง

  4.  ด้านผลผลิต ควรส่งเสริมให้นักเรียนนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้มาบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินหรือวิจัยในครั้งต่อไป

                   1.  ควรนำรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการอื่นๆ                  ของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมของโครงการ ปัจจัยนำเข้าของโครงการ กระบวนการดำเนินโครงการ และผลผลิตของโครงการ โดยการประเมิน 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และสิ้นสุดการดำเนินโครงการ เพื่อนำสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการวางแผนแก้ปัญหา หรือพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน

                   2.  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ตามแนวนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

  3.  ควรจัดกิจกรรมในโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน ให้ครอบคลุม หลากหลาย และสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของชุมชน

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 209 ] คน