ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจางเป็นพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
บริหารงานบุคคล (นางนงลักษณ์ จรียานุวัฒน์) วันที่ 23 ส.ค. 62
อ่านข่าวทั้งหมด