ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธี e-bidding
การเงินและสินทรัพย์ (นางวิไลพักตร์ วชิรอนันต์ ) วันที่ 18 พ.ย. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธี e-bidding
การเงินและสินทรัพย์ (นางวิไลพักตร์ วชิรอนันต์ ) วันที่ 18 พ.ย. 61
อ่านข่าวทั้งหมด