รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 3)
การเงินและสินทรัพย์ (นางวิไลพักตร์ วชิรอนันต์ ) วันที่ 15 ส.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561
การเงินและสินทรัพย์ (นางวิไลพักตร์ วชิรอนันต์ ) วันที่ 08 มิ.ย. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561
การเงินและสินทรัพย์ (นางวิไลพักตร์ วชิรอนันต์ ) วันที่ 10 พ.ค. 61
อ่านข่าวทั้งหมด