ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การเงินและสินทรัพย์ (นางเมธาพร กั่วพานิช) วันที่ 26 ส.ค. 60
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
การเงินและสินทรัพย์ (นางเมธาพร กั่วพานิช) วันที่ 26 ส.ค. 60
อ่านข่าวทั้งหมด