รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
การเงินและสินทรัพย์ (นางวิไลพักตร์ วชิรอนันต์ ) วันที่ 21 มิ.ย. 61
มติ ครม.ที่ นร 0505/ว 346 ลว.20 ต.ค.2559 มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
งานตรวจสอบภายใน (ว่าร้อยตรีหญิงปิยะวรรณ ตลาภา) วันที่ 20 มิ.ย. 61
เลขที่บัญชีธนาคาร สพป.สตูล กรณีโรงเรียนโอนเงินรายได้แผ่นดิน
งานตรวจสอบภายใน (ว่าร้อยตรีหญิงปิยะวรรณ ตลาภา) วันที่ 07 มิ.ย. 61
อ่านข่าวทั้งหมด