หน้าหลัก
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
รายงานผลการจัดการศึกษา
ประกาศเจตจำนงสุจริต
นโยบายการสร้างคุณธรรมฯ
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ข้อมูลสารสนเทศ
ติดต่อทางโทรศัพท์
ผลการสอบ O-net
ผลการสอบ NT
คู่มือการให้บริการประชาชน
การจัดการข้อร้องเรียน
ข่าว ปชส. การขึ้นบัญชี
คู่มือติดต่อราชการ
แผนปฏิบัติการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 


   
ข่าวจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์
 
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” ได้จัดกิจกรรม “วันไหว้ครู” ขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น. เพื่อสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ เป็นวันที่นักเรียนจะได้แสดงคุณธรรมในจิตใจ คือไหว้ครู คำว่า ไหว้ครู นั้น เป็นถ้อยคำธรรมดาสามัญที่เข้าใจกันอยู่ และทราบถึงความหมายกันเป็นอย่างดี แต่ก็จะขอขยายความคำว่า ไหว้ครู เพื่อประกอบความรู้และประดับสติปัญญาตามสมควร
[ ผู้อ่าน 33 คน] วันที่ 13 มิ.ย. 62
โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
[ ผู้อ่าน 35 คน] วันที่ 13 มิ.ย. 62
โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง120 (วิลาวรรณ ปอหรา)
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
[ ผู้อ่าน 35 คน] วันที่ 13 มิ.ย. 62
โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 (สุนิสา เล็กบางพงค์)
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
[ ผู้อ่าน 35 คน] วันที่ 13 มิ.ย. 62
โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 (สุนิสา เล็กบางพงค์)
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 2562
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เครือข่ายเสมากำแพงจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไ ทย ณ โรงเรียนอนุบาลละงู
[ ผู้อ่าน 4 คน] วันที่ 11 มิ.ย. 62
โดย โรงเรียนอนุบาลละงู (นางฝาริดะ หมื่นชล)
7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562

[ ผู้อ่าน 16 คน] วันที่ 10 มิ.ย. 62
โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (นางนูรซีลา นาคสง่า)
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120
[ ผู้อ่าน 29 คน] วันที่ 09 มิ.ย. 62
โดย นิคมพัฒนาผัง 120 (สุนิสา เล็กบางพงค์)
โรงเรียนอนุบาลละงู จัดกิจกรรมมอบทุนซากาต
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลละงูจัดกิจกรรมมอบทุนซากาตให้กับนักเรียน
[ ผู้อ่าน 12 คน] วันที่ 01 มิ.ย. 62
โดย โรงเรียนอนุบาลละงู (นางฝาริดะ หมื่นชล)
โรงเรียนอนุบาลละงู ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
นายปริญญา ดำเต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลละงู เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน
[ ผู้อ่าน 11 คน] วันที่ 01 มิ.ย. 62
โดย โรงเรียนอนุบาลละงู (นางฝาริดะ หมื่นชล)
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

[ ผู้อ่าน 5 คน] วันที่ 31 พ.ค. 62
โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (นางนูรซีลา นาคสง่า)
กิจกรรมมอบทุนให้กับเด็กกำพร้า และยากจนโรงเรียนบ้านวังปริง

[ ผู้อ่าน 5 คน] วันที่ 31 พ.ค. 62
โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (นางนูรซีลา นาคสง่า)
นิเทศติดตามความพร้อมเปิดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

[ ผู้อ่าน 3 คน] วันที่ 29 พ.ค. 62
โดย โรงเรียนบ้านท่าแพ (นางสาวอำหรา ดวงตา)
โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ ศึกษาดูงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ.โรงเรียนบ้านบท่าแพ

[ ผู้อ่าน 2 คน] วันที่ 28 พ.ค. 62
โดย โรงเรียนบ้านท่าแพ (นางสาวอำหรา ดวงตา)
นิเทศติดตามความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

[ ผู้อ่าน 5 คน] วันที่ 28 พ.ค. 62
โดย บ้านกาแบง (จรัส องสารา)
สพป.สตูล นิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านดาหลำ
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายนภดล ยิ่งยงสกุล และนางหนึงฤทัย วิจิตรจรรยา
[ ผู้อ่าน 2 คน] วันที่ 28 พ.ค. 62
โดย บ้านดาหลำ (ยุวนิตา ชายเหตุ)
กิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฎอน ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม
กิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฎอน
[ ผู้อ่าน 1 คน] วันที่ 28 พ.ค. 62
โดย บ้านไทรงาม (นางสาววาสนา หวังนุรักษ์)
กิจกรรมละศีลอด เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะฮ 1440
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน จัดกิจกรรมละศีลอด เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะฮ 1440 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน
[ ผู้อ่าน 1 คน] วันที่ 28 พ.ค. 62
โดย โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน (นายวินิจ กลิ่นละมัย)
สัปดาห์แห่งการเยี่ยมบ้าน

[ ผู้อ่าน 126 คน] วันที่ 27 พ.ค. 62
โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (นางนูรซีลา นาคสง่า)
โรงเรียนบ้านขอนคลาน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนบ้านขอนคลาน จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
[ ผู้อ่าน 83 คน] วันที่ 26 พ.ค. 62
โดย โรงเรียนบ้านขอนคลาน (ปิยะพิชญ์ จิตรหลัง)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

[ ผู้อ่าน 36 คน] วันที่ 24 พ.ค. 62
โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (นางนูรซีลา นาคสง่า)
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3ต้อนรับคณะติดตามจาก สพฐ.เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3ต้อนรับคณะติดตามจาก สพฐ.เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
[ ผู้อ่าน 64 คน] วันที่ 23 พ.ค. 62
โดย โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3 (ธัญญลักษณ์ คงแดง)
ต้อนรับเปิดเทอมใหม่โรงเรียนบ้านดาหลำ
วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปิดเทอมวันแรก สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนบ้านดาหลำ
[ ผู้อ่าน 49 คน] วันที่ 15 พ.ค. 62
โดย บ้านดาหลำ (ยุวนิตา ชายเหตุ)
Classroom meeting พบปะหารือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านดาหลำ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน(Classroom meeting) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
[ ผู้อ่าน 48 คน] วันที่ 15 พ.ค. 62
โดย บ้านดาหลำ (ยุวนิตา ชายเหตุ)
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิด ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

[ ผู้อ่าน 67 คน] วันที่ 14 พ.ค. 62
โดย บ้านกาแบง (จรัส องสารา)
ร่วมจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดสตูล ประจำปี 2562
ร่วมการจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดสตูล ประจำปี 2562
[ ผู้อ่าน 67 คน] วันที่ 01 พ.ค. 62
โดย บ้านนาลาน (นางสาวนาตยา นาปาเลน)
หน้าที่    1 
 

 


 


ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ระบบฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง