หน้าหลัก
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลสารสนเทศ
ติดต่อทางโทรศัพท์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
รายงานผลการจัดการศึกษา
ประกาศเจตจำนงสุจริต
นโยบายการสร้างคุณธรรมฯ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ITA สพป.สตูล
KM สพป.สตูล
คู่มือปฏิบัติงาน สพป.สตูล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Social Media
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ
ติดต่อเรา
ผลการสอบ O-net
ผลการสอบ NT
คู่มือการให้บริการประชาชน
การจัดการข้อร้องเรียน
ข่าว ปชส. การขึ้นบัญชี
คู่มือติดต่อราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  
       เธงเธดเธชเธฑเธขเธ—เธฑเธจเธ™เนŒ เธžเธฑเธ™เธ˜เธเธดเธˆ เธเธฅเธขเธธเธ—เธ˜เนŒ

  

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

               ทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ยึดหลักให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จังหวัดสตูล ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบทวน) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล (พ.ศ.2561 – 2565) และมาตรการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และมีทิศทางการดำเนินการดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

พัฒนาศักยภาพ ครู บุคลากร และผู้เรียน สู่ศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
     ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความ
     สามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะ แห่ง
     ศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ
     ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
     เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
     Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา
     โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0

ค่านิยม

รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  มีมาตรฐาน 
สานฝันสู่ความเป็นเลิศ 

จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
1. 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น (โรงเรียนประถมศึกษา)
2. 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น 1 ทักษะอาชีพ (โรงเรียนขยายโอกาส)
3. 1 กลุ่มสาระ 1 โครงงาน 1 นวัตกรรม (ครู/นักเรียน)
4. อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย ยกชั้น และคิดเลขเป็น
5. ก้าวสู่อาเซียน  MOU โรงเรียนคู่พัฒนา/ลูกเสือไทย-ต่างประเทศ
 
รูปแบบการบริหารเขตพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา
พัฒนาสู่ Thailand 4.0
T : Teacher and Personal Development พัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ
A : Active based เน้นกิจกรรมและพัฒนาทักษะอาชีพ
R : Research and Innovation วิจัยและสร้างนวัตกรรมการศึกษา 4.0
U : Upgrade of Student Quality ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
T : Team and Participation สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วม
A : Achievement มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเชิงประจักษ์
O : Organization of Professional พัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
 
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง    มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ    มีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

การขับเคลื่อนมาตรการสู่การปฏิบัติ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

นโยบายที่ 1 การศึกษาเพื่อความมั่นคง

          มาตรการที่ 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. ร้อยละ 100 บุคลากรได้รับการส่งเสริมการป้องกันและประพฤติมิชอบ

          มาตรการที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2.1 ส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ    เนตรีนารี และยุวกาชาด

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด

          มาตรการที่ 3 ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย โดยผ่านกระบวนการสภานักเรียน

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.1 ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย โดยผ่านกระบวนการสภานักเรียน

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย โดยผ่านกระบวนการสภานักเรียน 

          มาตรการที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตามแนวศาสตร์พระราชา และสอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญ

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

4.1 โรงเรียนคุณธรรม 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม 

4.2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาตามแนวศาสตร์พระราชา และสอดคล้องกับนโยบายสำคัญ 

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาตามแนวศาสตร์พระราชา และสอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญ

          มาตรการที่ 5 ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียน

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

5.1 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

5.2 ค่ายทักษะชีวิต ป้องกันยาเสพติด 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต มีพฤติกรรมที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

5.3 ส่งเสริม ความประพฤตินักเรียน 

3. ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5.4 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มข้นในโรงเรียนขยายโอกาส

4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขยายโอกาสมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ

5.5 ส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

5. ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลต้นแบบได้รับการพัฒนาเต็มรูปแบบตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

5.6 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการพัฒนานักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข

6. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

          มาตรการที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1  ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพเด็กให้มีพัฒนาการรอบด้านและสมดุล ตามหลักสูตรปฐมวัย 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน จัดการศึกษาให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านอย่างสมดุลในระดับที่สูงขึ้น และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงสมรรถนะสำคัญในศตวรรษที่ 21

1.2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะ ตามหลักสูตรแกนกลาง สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรแกนกลาง มีผลสัมฤทธิ์ และผลการทดสอบระดับชาติ สูงขึ้น และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงสมรรถนะสำคัญในศตวรรษที่ 21

1.3  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพลวัตทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21

3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางอย่างมีประสิทธิภาพ

          มาตรการที่ 2 การพัฒนาการนิเทศเพื่อยกระดับการศึกษา

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2.1  นิเทศติดตามและพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามและพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

          มาตรการที่ 3 การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวม

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเรียนร่วมและเรียนรวมจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          มาตรการที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและพื้นที่พิเศษ

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับการประกอบอาชีพ

1. ร้อยละ 70 ของนักเรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับการประกอบอาชีพ

4.2  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพในโรงเรียนโดยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นอย่างมั่นคง ยั่งยืน ในโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและพื้นที่เกาะ

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและพื้นที่พิเศษได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพในโรงเรียนภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับการประกอบอาชีพ

3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและพื้นที่พิเศษได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพในโรงเรียนชนบท ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับการประกอบอาชีพ และการใช้พลังงานทดแทน (แสงแดด, โซล่าเซลล์)

4.3  ส่งเสริมการจัดการศึกษาในโรงเรียน  ตามโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา 4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนตามโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา  ได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษา

          มาตรการที่ 5 การพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

5.1  ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขยายโอกาสได้รับการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส

          มาตรการที่ 6 การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

6.1   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนและครูเข้าร่วมแสดงความสามารถทักษะทางวิชาการ

6.2   ส่งเสริมสนับสนุนการจัดห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ

นโยบายที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

           มาตรการที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และวิชาชีพ

1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

          มาตรการที่ 2 สร้างขวัญ กำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2.1 ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ

          มาตรการที่ 3 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการ

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแผนอัตรากำลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน วินัย และการลาออกจากราชการ

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีแผนอัตรากำลัง ส่งผลให้การดำเนินการบริหารงานบุคคล มีประสิทธิภาพ

นโยบายที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

          มาตรการที่ 1 เกณฑ์เด็กเข้าเรียน  อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1  ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค

1. ร้อยละ 100  ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค

          มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2.1  สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  ระบบคุ้มครองนักเรียน  และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

1. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

          มาตรการที่ 3 ส่งเสริม  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.1  ส่งเสริม  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการจัดการศึกษา  (NEW DLTV , DLTV)  ให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

1.  ร้อยละ 90  ของผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา  (NEW DLTV , DLIT)  อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

นโยบายที่ 5 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

          มาตรการที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1 ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

1.2 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          มาตรการที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ และทักษะชีวิต

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและทักษะชีวิต

นโยบายที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

          มาตรการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สพป.สตูล และสถานศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และศาสตร์พระราชา

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1 ส่งเสริม พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่ให้เป็นสำนักงานมาตรฐาน
1. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือและรายงานผลการใช้งบประมาณ
2. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง Big Data
3. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน มีการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย
4. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการปรับปรุง พัฒนาระบบเน็ทเวิร์ก
5. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ไร้กระดาษ 
6. ร้อยละ 100 มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สพป.สตูล ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์
7. ร้อยละ 100 ของบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา
8. สพป.สตูล มีข้อมูลสารสนเทศของครู และบุคคลากรทางการศึกษาครบถ้วน ถูกต้อง
9. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการนิเทศผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ร้อยละ 100 ของบุคคลากรในสำนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการประหยัดพลังงาน และร่วมกันประหยัดพลังงาน เช่น ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
11. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ
12. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีระบบการควบคุมทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ
13. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการรายงานผลการจัดการศึกษา และจัดทำกรอบแนวทางในการวางแผน
14. ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับการสัมมนา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

          มาตรการที่ 2 ส่งเสริมและแสวงหาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2.1 สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริมสนับสนุน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน สังคม ได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบการพัฒนาผู้เรียน

2.2 การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสตูล

2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีการจัดทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามบริบทพื้นที่สถานศึกษา และอุทยานธรณีโลกสตูล

 

 
ผู้อ่าน 9547 คน

 


ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ระบบฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง