หน้าหลัก
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลสารสนเทศ
ติดต่อทางโทรศัพท์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
รายงานผลการจัดการศึกษา
ประกาศเจตจำนงสุจริต
นโยบายการสร้างคุณธรรมฯ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ITA สพป.สตูล
KM สพป.สตูล
คู่มือปฏิบัติงาน สพป.สตูล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Social Media
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการ
ติดต่อเรา
ผลการสอบ O-net
ผลการสอบ NT
คู่มือการให้บริการประชาชน
การจัดการข้อร้องเรียน
ข่าว ปชส. การขึ้นบัญชี
คู่มือติดต่อราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  
       เธงเธดเธชเธฑเธขเธ—เธฑเธจเธ™เนŒ เธžเธฑเธ™เธ˜เธเธดเธˆ เธเธฅเธขเธธเธ—เธ˜เนŒ

  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วิสัยทัศน์

        การศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดสตูล มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลและศาสตร์พระราชา

พันธกิจ

            1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ   
          2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
          3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
          4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
          5. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
          6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยม

          1. รวดเร็ว        (Prompt)
          2. ถูกต้อง        (Accurate)
          3. โปร่งใส        (Transparent)
          4. ใส่ใจบริการ   (Service minded)

SMILE Office Organization Behavior Model
รูปแบบพฤติกรรมองค์กรเพื่อพัฒนางานแบบ SMILE Office
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

         จากการวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการและการปฎิบัติงานตามบทบาทแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ารับบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  สามารถกำหนดรูปแบบพฤติกรรมองค์กร (Organization Behavior)เพื่อการพัฒนางานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านการปฎิบัติงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฎิบัติงานให้เป็นรูปธรรมได้ดังนี้
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กร โดยใช้รูปแบบ TARUTAO Model โดยกำหนดให้ R = Reinformation of Organization Behavior

พฤติกรรมองค์กร SMILE Office Model เพื่อการพัฒางาน
ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านการปฎิบัติงานตามกรอบ ITA

          ขับเคลื่อนองค์กรเชิงรุก และสร้างแรงจูงใจบุคคลมีแนวคิดเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักการที่ถูกต้องตามระเบียบการปฎิบัติงาน ยึดกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ พัฒนางานโดยใ้ช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน

S - Service Mind  : จิตบริการ รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส

M - Mobilization and Motivation  : การสร้างแรงจูงใจทางบวกเพื่อการขับเคลื่อนเชิงรุก

I  - Information Technology  : เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน

L - Laws and Legality  : การปฎิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย

E - Ethics and Etiqutte  : จริยธรรม จรรยาบรรณที่ดี

แนวทางการพัฒนางานให้สอดคคล้องกับตัวชี้วัด
ด้านการปฎิบัติงานตามกรอบ ITA

          ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามรูปแบบพฤติกรรมองค์กรแบบ SMILE Office Organization Behavior Model ที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ 2 แนวทาง ได้แก่
          ๑) การขับเคลื่อน SMILE Office Behavior Model แบบองค์รวม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
              ๑.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นขององค์กร
              ๑.๒ กิจกรรม PLC พัฒนาระบบการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
              ๑.๓ กิจกรรมสร้างการรับรู้แนวปฎิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล    ฯลฯ

          ๒) การขับเคลื่อน SMILE Office Behavior Model แบบเชิงรุก ของกลุ่มตามโครงสร้างการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
              ๒.๑ วิเคราะห์สภาพการปฎิบัติงาน (SWOT analyis) ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสที่สนับสนุนให้การปฎิบัติงานประสบความสำเร็จ และอุปสรรคที่ส่งผลต่อการปฎิบัติงานหรือแนวโน้มปัญหา
              ๒.๒ วางแผนการปฎิบัติงานตามข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT กำหนดแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
              ๒.๓ ดำเนินงาน และติดตามตรวจสอบการพัฒนางานในระหว่างการปฎิบัติงานของกลุ่มและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

เป้าประสงค์หลัก

          1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
          2. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย และมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
          3. ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
          4. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม
          5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลและสถานศึกษาในสังกัด มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
          6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา บริหารงานเชิงบูรณาการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน กระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา
          7. โรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและพื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
          8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และสถานศึกษาในสังกัด พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศ และงานวิจัย เพื่อการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนมาตรการสู่การปฏิบัติ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

นโยบายที่ 1 การศึกษาเพื่อความมั่นคง

          มาตรการที่ 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. ร้อยละ 100 บุคลากรได้รับการส่งเสริมการป้องกันและประพฤติมิชอบ

          มาตรการที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2.1 ส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ    เนตรีนารี และยุวกาชาด

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด

          มาตรการที่ 3 ส่งเสริมระบบประชาธิปไตย โดยผ่านกระบวนการสภานักเรียน

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.1 ส่งเสริมระบบประชาธิปไตย โดยผ่านกระบวนการสภานักเรียน

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการส่งเสริมระบบประชาธิปไตย โดยผ่านกระบวนการสภานักเรียน 

          มาตรการที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตามแนวศาสตร์พระราชา และสอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญ

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

4.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในโรงเรียน ตามโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา  

4.2 โรงเรียนคุณธรรม 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม

4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาตามแนวศาสตร์พระราชา และสอดคล้องกับนโยบายสำคัญ

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาตามแนวศาสตร์พระราชา และสอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญ

          มาตรการที่ 5 ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียน

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

5.1 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

5.2 ค่ายทักษะชีวิต ป้องกันยาเสพติด 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต มีพฤติกรรมที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

5.3 ส่งเสริม ความประพฤตินักเรียน 

3. ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5.4 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มข้นในโรงเรียนขยายโอกาส

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาขยายโอกาสมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ

5.5 ส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

5. ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลต้นแบบได้รับการพัฒนาเต็มรูปแบบตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

5.6 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการพัฒนานักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข

6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

          มาตรการที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1  ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำหลักสูตรสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหลักสูตร

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานำหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม

1.2  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เรื่องการผันวรรณยุกต์

3.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการอ่านด้วยการผันวรรณยุกต์

1.3  พัฒนาคลังสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

4. ร้อยละ 100 ของครูใช้สื่อจากคลังสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

1.4  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้วรรณคดีและวรรณกรรมเป็นฐาน

5. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณคดีและวรรณกรรมเป็นฐาน

1.5  ผลิตสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

6. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อ และนำไปใช้จัดการเรียนการสอนคณิตศาตร์เพื่อการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

1.6 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)

7. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ทุกระดับชั้น

1.7  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

8. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณได้ตามเป้าหมายของหลักสูตร

1.8  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการสอนภาษาอังกฤษ ระดับอำเภอ (Peer Center)

9. ร้อยละ 100 ของเครือข่ายระดับอำเภอ  (Peer Center)  มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ

1.9  ขยายผล Boot Camp สู่การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัยและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

10. ร้อยละ 100 ของครูปฐมวัยและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางBoot Camp

1.10  พัฒนาหน่วยการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางฯและบริบทของผู้เรียนในท้องถิ่น 

11. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้ใช้หน่วยการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางฯและบริบทของผู้เรียนในท้องถิ่น

1.11  พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

12. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1.12  ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ตามแนวบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

13. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ตามแนวบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

1.13 พัฒนาการใช้สื่อการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

14. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใช้สื่อการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ

1.14 พัฒนาทักษะด้านกีฬา/กรีฑา

15. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะด้านกีฬา/กรีฑา

          มาตรการที่ 2 การพัฒนาการนิเทศเพื่อยกระดับการศึกษา

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2.1  นิเทศติดตามและพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามและพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

          มาตรการที่ 3 การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวม

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเรียนร่วมและเรียนรวมจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          มาตรการที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและพื้นที่พิเศษ

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับการประกอบอาชีพ

1. ร้อยละ 70 ของนักเรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับการประกอบอาชีพ

4.2  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพในโรงเรียนโดยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นอย่างมั่นคง ยั่งยืน ในโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและพื้นที่เกาะ

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและพื้นที่พิเศษได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพในโรงเรียนภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับการประกอบอาชีพ

3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและพื้นที่พิเศษได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพในโรงเรียนชนบท ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับการประกอบอาชีพ และการใช้พลังงานทดแทน (แสงแดด, โซล่าเซลล์)

          มาตรการที่ 5 การพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

5.1  ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขยายโอกาสได้รับการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส

          มาตรการที่ 6 การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

6.1   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนและครูเข้าร่วมแสดงความสามารถทักษะทางวิชาการ

6.2   ส่งเสริมสนับสนุนการจัดห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ

นโยบายที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

           มาตรการที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาด้าน ICT การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหารงานของสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน

1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          มาตรการที่ 2 สร้างขวัญ กำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2.1 ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งมีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ

1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ

          มาตรการที่ 3 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการ

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแผนอัตรากำลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน วินัย และการลาออกจากราชการ

1. ร้อยละ 90 ของระบบการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาจนเกิดประสิทธิภาพ ในด้านการกำหนดแผนอัตรากำลัง การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน วินัย และการลาออกจากราชการ

นโยบายที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

          มาตรการที่ 1 เกณฑ์เด็กเข้าเรียน  อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1  ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค

1. ร้อยละ 100  ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค

2. ร้อยละ 90  ของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค

          มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2.1  สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  ระบบคุ้มครองนักเรียน  และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

1. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

          มาตรการที่ 3 ส่งเสริม  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.1  ส่งเสริม  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการจัดการศึกษา  (NEW DLTV , DLTV)  ให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

1.  ร้อยละ 90  ของผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา  (NEW DLTV , DLIT)  อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

นโยบายที่ 5 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

          มาตรการที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1 ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

1.2 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          มาตรการที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ และทักษะชีวิต

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและทักษะชีวิต

นโยบายที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

          มาตรการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สพป.สตูล และสถานศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และศาสตร์พระราชา

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1 รายงานผลการจัดการศึกษา และจัดทำแนวทางในการวางแผน

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการรายงานผลการจัดการศึกษา และจัดทำกรอบแนวทางในการวางแผน

1.2 กำกับ ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือ และรายงานผลการใช้งบประมาณ

2. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือและรายงานผลการใช้งบประมาณ

1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง Big Data สพป.สตูล

3. ร้อยละ 100  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง Big Data

1.4 ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย

4. ร้อยละ 100 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย

1.5 ปรับปรุงพัฒนาระบบ เน็ทเวิร์ก สพป.สตูล

5. ร้อยละ 100 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการปรับปรุง พัฒนาระบบเน็ทเวิร์ก

1.6 สำนักงานไร้กระดาษ

6. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ไร้กระดาษ

1.7 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สพป.สตูล ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์

7. ร้อยละ 100 มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษารอง ผอ.สพป.สตูล ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์

1.8 พัฒนามาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สตูล

8. ร้อยละ 100 ของบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา

1.9 ส่งเสริมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ

1.10 กำกับติดตาม ควบคุม ทรัพย์สินของสถานศึกษา

10. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการควบคุมทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ

1.11 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศของครู และบุคลากรทางการศึกษา

11. สพป.สตูล มีข้อมูลสารสนเทศของครู และบุคคลากรทางการศึกษาครบถ้วน ถูกต้อง

1.12 สัมมนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์คณะบุคคล

12. ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับการสัมมนา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

1.13 การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ICT ส่งเสริมการนิเทศภายใน ภายนอก

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ได้รับการนิเทศผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

          มาตรการที่ 2 ส่งเสริมและแสวงหาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2.1 สร้างการรับรู้ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริมสนับสนุน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน สังคม ได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบการพัฒนาผู้เรียน

2.2 สำนักงานประหยัดพลังงาน

2.ร้อยละ 100 ของบุคคลากรในสำนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการประหยัดพลังงาน และร่วมกันประหยัดพลังงาน เช่น ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง

2.3 การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสตูล

3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีการจัดทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามบริบทพื้นที่สถานศึกษา วัฒนธรรมในจังหวัดสตูล

 

 
ผู้อ่าน 9252 คน

 


ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ระบบฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง