หน้าหลัก
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลสารสนเทศ
ติดต่อทางโทรศัพท์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
รายงานผลการจัดการศึกษา
ประกาศเจตจำนงสุจริต
นโยบายการสร้างคุณธรรมฯ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ITA สพป.สตูล
KM สพป.สตูล
คู่มือปฏิบัติงาน สพป.สตูล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Social Media
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ
ติดต่อเรา
ผลการสอบ O-net
ผลการสอบ NT
คู่มือการให้บริการประชาชน
การจัดการข้อร้องเรียน
ข่าว ปชส. การขึ้นบัญชี
คู่มือติดต่อราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  
       เธเธŽเธซเธกเธฒเธขเธ—เธตเนˆเน€เธเธตเนˆเธขเธงเธ‚เน‰เธญเธ‡

  

ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550  

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560   

กฎกระทรวงการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550   

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

กฎกระทรวงป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น     

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547   

แนวปฏิบัติการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา สพฐ. 14 มี.ค.60,  20 พ.ค. 56,  7 มี.ค. 57   

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่  พ.ศ.2561   

พ.ร.บ.ลุกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2551   

พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551  พ.ศ.2562   

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545   

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545   

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กปี 2546   

พ.ร.บ.มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540   

พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558   

ระเบียบพานักเรียน 2548   

ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน 2562   

พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง   

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550   

คู่มือระบบการลงทะเบียน  (ผู้ค้ากับภาครัฐ)   

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   

คู่มือการถอยขั้นตอนการทำงานในระบบ e-GP   

คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (พัสดุ)  และเจ้าหน้าที่ (พัสดุ)   

พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา    

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561   

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร    

 

 
ผู้อ่าน 224 คน

 


ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ระบบฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง