หน้าหลัก
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลสารสนเทศ
ติดต่อทางโทรศัพท์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
รายงานผลการจัดการศึกษา
ประกาศเจตจำนงสุจริต
นโยบายการสร้างคุณธรรมฯ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ITA สพป.สตูล
KM สพป.สตูล
คู่มือปฏิบัติงาน สพป.สตูล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Social Media
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ
ติดต่อเรา
ผลการสอบ O-net
ผลการสอบ NT
คู่มือการให้บริการประชาชน
การจัดการข้อร้องเรียน
ข่าว ปชส. การขึ้นบัญชี
คู่มือติดต่อราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  
       ITA เธชเธžเธ›.เธชเธ•เธนเธฅ

  

รายการ ดาวน์โหลด
O01::โครงสร้างหน่วยงาน click
O02::ข้อมูลผู้บริหาร

ผอ.สพป.สตูล click   

รอง ผอ.สพป.สตูล click  

O03::อำนาจหน้าที่ click
O04::แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา click
O05::ข้อมูลการติดต่อ click
O06::กฎหมายที่เกี่ยวข้อง click
O07::ข่าวประชาสัมพันธ์

clickข่าว สพป.สตูล 

clickข่าวโรงเรียน  

O08::Q&A click
O09::SOCial Network

click

O10::แผนปฏิบัติราชการประจำปี click
O11::รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส click
O12::รายงานผลการดำเนินงานประจำปี click
O13::คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน click
O14::คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ click
O15::ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ click 

 

O16::รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

click

click 

click 

O17::E-Service e-Office  
e-Slip  
Smart Obec  
O18::แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี click
O19::รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส click
O20::รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี click
O21::แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

click

click

click

click

O22::ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Click

click 

click 

click

O23::สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

click

click

click

click

O24::รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี click
O25::นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล click
O26::การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

click

click

O27::หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

click  

click  

click

O28::รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี click 
O29::แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต click
O30::ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต click
O31::ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี click
O32::ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น click 
O33::การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

click

click 

click 

O34::เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คลิกประกาศฯ (ภาษาไทย)  
คลิกประกาศฯ (ภาษาอังกฤษ)  
คลิกประกาศฯ (ภาษามาเลเซีย)  
คลิกภาพการประกาศเจตจำนงฯ  
O35::การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

click

click 

O36::การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี click 
O37::การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต click 
O38::การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

click 

click 

O39::แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี click
O40::รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส click
O41::รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี click
O42::มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ click
O43::มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม click
O44::มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง click
O45::มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต click
O46::มาตรการป้องกันการรับสินบน click
O47::มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยขน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม click
O48::มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ click

 

 

 

 
ผู้อ่าน 688 คน

 


ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ระบบฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง