หน้าหลัก
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
รายงานผลการจัดการศึกษา
ประกาศเจตจำนงสุจริต
นโยบายการสร้างคุณธรรมฯ
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ข้อมูลสารสนเทศ
ติดต่อทางโทรศัพท์
ผลการสอบ O-net
ผลการสอบ NT
คู่มือการให้บริการประชาชน
การจัดการข้อร้องเรียน
ข่าว ปชส. การขึ้นบัญชี
คู่มือติดต่อราชการ
แผนปฏิบัติการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  
       เธ™เน‚เธขเธšเธฒเธขเธเธฒเธฃเธชเธฃเน‰เธฒเธ‡เธ„เธธเธ“เธ˜เธฃเธฃเธกเธฏ

  

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ให้ความสำคัญกับการบริหารงานภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔)  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔)  และนโยบายของรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  รวมถึงนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สำนักงาน ป.ป.ช.)

     <<<นโยบายการสร้างคุณธรรมฯ (ฉบับภาษาไทย)>>>     

                <<<นโยบายการสร้างคุณธรรมฯ (ฉบับภาษาอังกฤษ)>>>     

 
ผู้อ่าน 587 คน

 


ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ระบบฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง