หน้าหลัก
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
รายงานผลการจัดการศึกษา
ประกาศเจตจำนงสุจริต
นโยบายการสร้างคุณธรรมฯ
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ข้อมูลสารสนเทศ
ติดต่อทางโทรศัพท์
ผลการสอบ O-net
ผลการสอบ NT
คู่มือการให้บริการประชาชน
การจัดการข้อร้องเรียน
ข่าว ปชส. การขึ้นบัญชี
คู่มือติดต่อราชการ
แผนปฏิบัติการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  
       เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจเน€เธˆเธ•เธˆเธณเธ™เธ‡เธชเธธเธˆเธฃเธดเธ•

  

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส  ตามนโยบายรัฐบาล  (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗  ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการป้องกันการปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๒  คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.๒๕๕๒  ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔  เรื่อง  นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้  และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

    <<<ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษาไทย)>>>     

              <<<ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษาอังกฤษ)>>>     

              <<<ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษามาเลเซีย)>>>     

 
ผู้อ่าน 499 คน

 


ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ระบบฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง