หน้าหลัก
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลสารสนเทศ
ติดต่อทางโทรศัพท์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
รายงานผลการจัดการศึกษา
ประกาศเจตจำนงสุจริต
นโยบายการสร้างคุณธรรมฯ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ITA สพป.สตูล
KM สพป.สตูล
คู่มือปฏิบัติงาน สพป.สตูล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Social Media
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ
ติดต่อเรา
ผลการสอบ O-net
ผลการสอบ NT
คู่มือการให้บริการประชาชน
การจัดการข้อร้องเรียน
ข่าว ปชส. การขึ้นบัญชี
คู่มือติดต่อราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  
       เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจเน€เธˆเธ•เธˆเธณเธ™เธ‡เธชเธธเธˆเธฃเธดเธ•

  

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส  ตามนโยบายรัฐบาล  (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗  ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการป้องกันการปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๒  คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.๒๕๕๒  ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔  เรื่อง  นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้  และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

    <<<ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษาไทย)>>>     

              <<<ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษาอังกฤษ)>>>     

              <<<ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษามาเลเซีย)>>>     

ประกาศมาตรการป้องกัน ควบคุมความเสี่ยงฯ   

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562   

 

 

 

 
ผู้อ่าน 704 คน

 


ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ระบบฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง