ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7   

               

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9    

     ม.9(8) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน     
     
ม.9(8) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส     
    
ม.9(8) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 
    
ม.9(8) รายงานผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน 
    ม.9(8) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน     

  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร     
   

 

 

 

 


ผู้อ่าน 2525 คน