นางสุวณี  ไชยศักดิ์ 
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 
 

นายเจษฎา   โต๊ะปลัด 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
 

กัลยาณี  รณภูมิ 
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 

นางวิไลพักตร์   วชิรอนันต์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
 
นางประนอม   หงษ์บิน 
รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
 
 
นางสาวกันยา  มาศภูมิ 
รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ
 
 

นางนงลักษณ์ จรียานุวัฒน์ 
รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อ่าน 11084 คน