นายอุทัย  กาญจนะ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฏิบัติราชการในหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

กำกับดูแล

-  หน่วยตรวจสอบภายใน
-  กลุ่มกฎหมายและคดี
-  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
-  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กำกับดูและช่วยเหลือและประสานงาน
การบริหารจัดการศึกษา

-  ศูนย์เครือข่ายเสมากำแพง  อ.ละงู
-  ศูนย์เครือข่ายปากน้ำแหลมสน  อ.ละงู
-  ศูนย์เครือข่ายภูผาวารี  อ.ละงู
-  ศูนย์เครือข่ายละงู  อ.ละงู

 
                       

 


ผู้อ่าน 12544 คน