ดร.อาดุลย์  พรมแสง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล
 
                        ดร.อาดุลย์ พรมแสง   เกิดเมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน 2507  เริ่มรับราชการ 3 ธันวาคม 2529  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)   มีปณิธานการทำงาน รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ใส่ใจบริการ   โดยมีประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลงานการศึกษาดูงาน  ดังนี้    
       
              ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2520 ระดับประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) จาก ร.ร.ชุมชนบ้านโคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
พ.ศ.2525 ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) จาก ร.ร.นิยมศิลปอนุสรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
พ.ศ.2527 ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) จากวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
พ.ศ.2530 ระดับปริญญาตรี (กศ.บ.) วิชาเอกการประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พิษณุโลก)
พ.ศ.2545 ระดับปริญญาโท (กศ.ม.) วิชาเอกการบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา
พ.ศ.2554 ระดับปริญญาเอก (กศ.ด.) วิชาเอกภาวะผู้นำการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา
 
              ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2529 เริ่มบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง ครู 2 ระดับ 2 ร.ร.บ้านนุเซะโปล้ สปอ.อุ้มผาง สปจ.ตาก
พ.ศ.2530 อาจารย์ 1 ระดับ 3 ร.ร.บ้านนุเซะโปล้ สปอ.อุ้มผาง สปจ.ตาก
พ.ศ.2533 อาจารย์ 1 ระดับ 4 ร.ร.บ้านเจดีย์โคะ สปอ.แม่สอด สปจ.ตาก
พ.ศ.2535 อาจารย์ 1 ระดับ 4 ร.ร.บ้านคูวอ สปอ.รามัน สปจ.ยะลา
พ.ศ.2536 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 5 ร.ร.บ้านกาตอง สปอ.ยะหา สปจ.ยะลา
พ.ศ.2538 ครูใหญ่ ระดับ 5 ร.ร.บ้านคีรีลาดพัฒนา สปอ.บันนังสตา สปจ.ยะลา
พ.ศ.2538 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอกาบัง สปก.กาบัง สปจ.ยะลา
พ.ศ.2543 หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอกรงปินัง สปก.กรงปินัง สปจ.ยะลา
พ.ศ.2544 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอจะแนะ สปอ.จะแนะ สปจ.นราธิวาส
พ.ศ.2545 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอรือเสาะ สปอ.รือเสาะ สปจ.นราธิวาส
พ.ศ.2546 ผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1
พ.ศ.2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2
พ.ศ.2551 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3
พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
พ.ศ.2555 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
 
              ผลงานการศึกษาดูงานในต่างประเทศ
พ.ศ.2552 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์
พ.ศ.2553 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม
พ.ศ.2554 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ณ ประเทศฝรั่งเศส , ออสเตรีย , เยอรมันนี , ฮังการี และประเทศเนเธอร์แลนด์
พ.ศ.2555 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ณ ประเทศฟิลิปปินส์
พ.ศ.2556 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความรุนแรงระหว่างรัฐบาลอังกฤษกับชาวไอริช ณ ประเทศอังกฤษ

ผู้อ่าน 7873 คน