สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ให้ความสำคัญกับการบริหารงานภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔)  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔)  และนโยบายของรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  รวมถึงนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สำนักงาน ป.ป.ช.)

     <<<นโยบายการสร้างคุณธรรมฯ (ฉบับภาษาไทย)>>>     

                <<<นโยบายการสร้างคุณธรรมฯ (ฉบับภาษาอังกฤษ)>>>     


ผู้อ่าน 680 คน