สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส  ตามนโยบายรัฐบาล  (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗  ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการป้องกันการปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๒  คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.๒๕๕๒  ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔  เรื่อง  นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้  และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

    <<<ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษาไทย)>>>     

              <<<ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษาอังกฤษ)>>>     

              <<<ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษามาเลเซีย)>>>     

ประกาศมาตรการป้องกัน ควบคุมความเสี่ยงฯ   

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562   

 

 

 


ผู้อ่าน 606 คน