ยื่นขอใช้ค่ายลูกเสือ
รออนุมัติ  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 
ลำดับที่ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด ผู้ขอ สถานะ  
1 โรงเรียนบ้านคลองขุด เข้าค่ายลูกเสือ 335 24/12/2557 26/12/2557 ส.ต.อ.จรัญ หนูชู รออนุมัติ รายละเอียด
2 โรงเรียนนิรันดรวิทยา เข้าค่ายลูกเสือ 210 27/12/2557 29/12/2557 นางสาวฟารีดา แม รออนุมัติ รายละเอียด
3 โรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยา เข้าค่ายลูกเสือ 175 21/01/2558 23/01/2558 นางสาวฮายาด เหล็มเส็น รออนุมัติ รายละเอียด
4 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง เข้าค่ายลูกเสือ 550 13/01/2559 15/01/2559 นายสงวน สุวรรณรัตน์ รออนุมัติ รายละเอียด
5 โรงเรียนสตรีพัฒนศึกษา เข้าค่ายลูกเสือ 45 26/01/2559 27/01/2559 นางสาวรอบีย๊ะ ดาราแม รออนุมัติ รายละเอียด
6 โรงเรียน สันติศาสน์วิทยา เข้าค่ายลูกเสือ 218 18/02/2559 20/02/2559 นายลุคมาน แวบือซา รออนุมัติ รายละเอียด
7 โรงเรียนบ้านปลักหว้า เข้าค่ายลูกเสือ 450 14/03/2559 16/03/2559 นายนพดล รอเกตุ รออนุมัติ รายละเอียด
8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อบรม สัมมนา 300 13/04/2561 16/04/2561 นางสาววัรดะห์ สุหลง รออนุมัติ รายละเอียด
9 โรงเรียนอนุบาลสตูล เข้าค่ายลูกเสือ 243 12/02/2563 14/02/2563 โรงเรียนอนุบาลสตูลกมล สาขะมุติ รออนุมัติ รายละเอียด
10 สพป.สตูล อบรม สัมมนา 55 23/06/2557 23/06/2557 นายสุริ ยา อนุมัติ รายละเอียด
11 สพป สข 3 เข้าค่ายลูกเสือ 130 27/06/2557 28/06/2557 นางภัทรียา มะ อนุมัติ รายละเอียด
12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เข้าค่ายลูกเสือ 25 11/08/2557 15/08/2557 นายสุริยา หมาดทิ้ง อนุมัติ รายละเอียด
13 โรงเรียนลุกมานูลฮากีม เข้าค่ายลูกเสือ 160 14/08/2557 16/08/2557 นางสาวบูรฟาติน สาแมและ อนุมัติ รายละเอียด
14 สพป.สตูล อบรม สัมมนา 35 09/10/2557 10/10/2557 นางจิราพร ศรีคงแก้ว อนุมัติ รายละเอียด
15 สพป สตูล อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 105 30/06/2557 04/07/2557 นายมน ตรี ไม่อนุมัติ รายละเอียด
;p