-ร่าง-
การขอใช้ค่ายลูกเสือปากบาง ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. แจ้งความประสงค์และรายละเอียดต่อผู้ดูแลค่ายลูกเสือ (นายเทิดศักดิ์ สุระภินันท์ : 081-8983743)
2. กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://www.sesao.go.th/scout ให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้
3. Print แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลตามข้อ 2 เพื่อให้ผู้ขอใช้ลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมกับให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม (ถ้ามี)
4. นำแบบฟอร์มที่ลงนามแล้วไปสแกน หรือ ถ่ายรูป เพื่อให้ได้ไฟล์แบบฟอร์มพร้อมสำหรับ Upload เข้าระบบ ทั้งนี้ไฟล์ที่จะ Upload ได้จะต้องเป็นไฟล์ชนิด .pdf หรือ .jpg เท่านั้น
5. Upload ไฟล์แบบฟอร์มที่ลงนามแล้ว ผ่านทางระบบที่ขอใช้ตามข้อ 2 (ผู้ Upload จะต้องกรอกเบอร์โทรตามที่แจ้งตามข้อ 2 จึงจะสามารถ Upload ได้)
6. รอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ (การขอใช้จะสมบูรณ์เมื่อผู้ดูแลระบบอนุมัติและปรากฎในปฏิทิน)
ยื่นขอใช้ค่ายลูกเสือ