ทะเบียนโรงเรียนเอกชน  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนายน 2552
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง ชื่อผู้บริหาร เปิดสอนชั้น เครือข่าย
หมู่ ชื่อบ้าน ตำบล อำเภอ รหัส ปณ. โทรศัพท์ ต่ำสุด สูงสุด
1 91100019 อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 10 ทุ่งนุ้ย ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 91130 074797429 นายมูหัมหมาด  ปะดุกา ม.1 ม.6 ศาสนา
2 91100034 สามัคคีอิสลามวิทยา 2 ทุ่งนุ้ย ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 91130 074797445 นายอับดุลเลาะฮ์  ปังหลีเส็น ม.1 ม.6 ศาสนา
3 91100016 ดารุลมาอาเรฟ 8 ควนสตอ ควนสตอ ควนโดน 91160 074795243 นายมะหะหมาด  นาปาเลน ม.1 ม.6 ศาสนา
4 83910202 ดารุลอูลูม 4 ย่านซื่อ ย่านซื่อ ควนโดน 91160 074795322 นายอับดุลลาตีพ  หมัดหมัน ม.1 ม.6 ศาสนา
5 91100014 อิสลามวิทยามูลนิธิ 2 กุบังปะโหลด ควนสตอ ควนโดน 91160 074736028 นายรอเหม  ใบหาด อ.1 ม.6 ศาสนา
6 91100017 ธรรมศาสน์วิทยา 2 กุบังปะโหลด ควนสตอ ควนโดน 91160 074720180 นายอับดุลลอฮ์  อาเก็ม อ.1 ม.6 ศาสนา
7 91100028 อิสลามศึกษาดารุ้ลบิร - นาม่วง ควนสตอ ควนโดน 91160 074795589 นายปริญญา  ทวีกุล อ.1 ม.6 ศาสนา
8 91100020 ตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ 1 ท่าน้ำเค็มใต้ ท่าแพ ท่าแพ 91150 074787427 นายตายุดดีน  มาราสา ม.1 ม.6 ศาสนา
9 91100031 ศาสนธรรมวิทยา 2 นาทอน นาทอน ทุ่งหว้า 91120 074789592 นายมาหะมะ  อาแว ม.1 ม.6 ศาสนา
10 91100006 แสงประทีปวิทยามูลนิธิ 12 เขาน้อย ฉลุง เมืองสตูล 91140 074799198 นายมูนีร์สมูฮัมหมัด ใบกาเด็ม ม.1 ม.6 ศาสนา
11 91100008 พัฒนาการศึกษามูลนิธิ 7 คลองขุด คลองขุด เมืองสตูล 91000 074711738 นางรัตติยา มนูญดาหวี ม.1 ม.6 ศาสนา
12 91100011 สันติศาสตร์ศึกษา 13 โคกประดู่ ฉลุง เมืองสตูล 91140 074736501 นายสัน  ใบกาเด็ม ม.1 ปวช.3 ศาสนา
13 91100005 มำบาอูลอูลูม 2 เจ๊ะบิลัง เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล 91000 074772689 นายยะหมาด  หลังจิ ม.1 ม.6 ศาสนา
14 91100010 จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ 4 ฉลุง ฉลุง เมืองสตูล 91140 074799294 นายหยา  มันหยา ม.1 ม.6 ศาสนา
15 91100007 อันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ 4 ห้งยทราย บ้านควน เมืองสตูล 91140 074736157 นางกาศมา นาคกระวัศ ม.1 ม.6 ศาสนา
16 91100009 แสงธรรม 6 ห้วยลึก ควนโพธิ์ เมืองสตูล 91140 074787547 นายรมศรีย์  กะด๊ะ ม.1 ม.6 ศาสนา
17 91100018 เพชรชูศึกษา - - ควนกาหลง ควนกาหลง 91130 074728063 นายน้อม  เพชรชู อ.1 ป.6 สามัญ
18 - ดารุลมุอ์มิน 1 ควนบ่อทอง ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 91130 - นางจันทิมา  ล่าโยด อ.1 อ.3 สามัญ
19 91100035 อนุบาลท่าแพพัฒนา 8 - ท่าแพ ท่าแพ 91150 074787293 นายน๊อต  บูเก็ม อ.1 ป.6 สามัญ
20 91100030 พรรษนันท์ศึกษา 2 นาทอน นาทอน ทุ่งหว้า 91120 0818974979 นางโสภา  ทุ่งปรือ ป.1 ป.6 สามัญ
21 91100023 อนุบาลอมรรัตน์ - - ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า 91120 074789325 นางโสภา  ทุ่งปรือ อ.1 อ.3 สามัญ
22 91100036 สุไหงอุเปวิทยา 2 ท่าเรือ ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า 91120 074789218 นายยาสาด  ด่วนข้อง ป.1 ป.6 สามัญ
23 - อัลฟุรกอนวิทยา 9 วังตง นาทอน ทุ่งหว้า 91120 - นายสาฮะรอน  อาแว อ.1 ป.4 สามัญ
24 91100013 จงหัว - - พิมาน เมืองสตูล 91000 074711970 นายสุจินต์  ตันตระการสกุล อ.1 ป.6 สามัญ
25 91100002 ปิยนุสรณ์ศึกษา - ศาลากันตง พิมาน เมืองสตูล 91000 074722971 นายปิยพันธ์  ณ นคร อ.1 ป.6 สามัญ
26 91100004 ภูริภรณ์ชัยศึกษา - หน้าเมือง คลองขุด เมืองสตูล 91000 074772067 นายประเสริฐ ม่วงปลอด อ.1 ป.6 สามัญ
27 91100024 มุสลิมศึกษา - ฉลุง ฉลุง เมืองสตูล 91000 074799732 นายยูโสบ  หมาดเต๊ะ ป.1 ม.3 สามัญ
28 91100003 อนุบาลรุ่งทิพย์ - - พิมาน เมืองสตูล 91000 074725152 นายรุ่งฤทธิ์  หัสนันท์ อ.1 ป.6 สามัญ
29 91100001 อนุบาลทักษิณสยาม - - พิมาน เมืองสตูล 91000 074711601 นายณัฐวุฒิ  บินตำมะหงง อ.1 ป.6 สามัญ
30 91100029 อนุบาลมุสลิมสตูล - ฉลุง ฉลุง เมืองสตูล 91140 074799366 นายรสลัน  นาปาเลน อ.1 ป.6 สามัญ
31 - อนุบาลโอบอ้อม 4 ปากน้ำ ปากน้ำ ละงู 91110 074783242 นายสะอาด  มาลียัน อ.1 อ.3 สามัญ
32 12120029105180000 สตูลศานติศึกษา 4 กำแพง กำแพง ละงู 91110 074734415 นายฮอชาลี  ม่าเหร็ม อ.1 ป.6 สามัญ
33 91100025 นิด้าศึกษาศาสตร์ 10 - กำแพง ละงู 91110 074783242 นายอับดนมาเล็ก ดาเร๊ะมีน อ.1 ป.6 สามัญ
34 91100022 สายเพชรศึกษา 4 กำแพง กำแพง ละงู 91110 074734311 นายน้อม  เพชรชู ป.1 ป.6 สามัญ
35 12120029105180000 อนุบาลเพชรกาญจน์ - กำแพง กำแพง ละงู 91110 074782031 นายน้อม  เพชรชู อ.1 อ.3 สามัญ